Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Linkkikirjasto

Lisää linkki

Tyyne-hanke selvitti työelämää tulevaisuuden oppimisympäristönä Asiantuntija Ari-Matti Auvinen, Suomen eOppimiskeskus ry
Posted 1532 days ago by Niina Kesämaa | View Bookmark Page
Labels: tyyne amk-lehti

Puheenvuoro millaista kehittäminen tulevasuudessa on... Mukana myös näkemyksiä opettajien ja oppilaiden tvt taidoista (European Scoolnet)

Posted 1707 days ago by Titi Tamminen | View Bookmark Page

3. asiantuntijapaneelissa 6.3.2013 esille tullut esimerkki uudenlaisesta työyhteisöstä

Posted 1716 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Asiantuntijapaneelit ovat olennainen osa TYYNE-hankkeen osallistavaa, avointa ja monipuoliseen asiantuntemukseen perustuvaa työtapaa. Asiantuntijapaneeleilla ja delfoi-kyselyllä (kaksikierroksinen delfoi) luodaan perustaa monialaisten, työpaikan tai koulutusorganisaation rajat ylittävien, joustavien ja ei-paikkasidonnaisten yhteisöllisen oppimisen ja tekemisen toimintatapojen ja -mallien ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Eri asiantuntijapaneeleilla on TYYNE-hankkeessa erilainen roolinsa. Ensimmäinen asiantuntijapaneeli (30.11.2012 Helsingissä ja verkossa http://bit.ly/tyyne1paja) kartoitti ja dokumentoi keskeisiä trendejä työelämässä ja oppimisessa. Se oli hyvä ja tarpeellinen perusta kirjallisuuskatsauksen loppuun saattamiselle. Tässä toisessa asiantuntijapaneelissa työn perustana oli Ari-Matti Auvisen kirjoittama kirjallisuuskatsaus, jonka keskeisistä havainnoista ja trendeistä asiantuntijapaneeli keskusteli ja myös omalla työllään validoi tehtyä työtä. Tämän työskentelyn perusteella viimeisteltiin helmikuun alussa 2013 aloitetun kaksikierroksisen delfoi-kyselyn kysymyspatterit.

Asiantuntijapaneelin kutsupohja oli laajahko ja kutsulistalla oli monipuolisesti edustettuna suomalaisen työelämän ja oppimisen asiantuntemusta. Lisäksi Suomen eOppimiskeskuksen vakiintuneen toimintatavan mukaisesti hankkeen asiantuntijapaneeleihin kutsuttiin sekä yhteisöjäsenet että neuvottelukunnan jäsenet.

Toinen TYYNE-asiantuntijapaneeli järjestettiin torstaina 24.1.2013 kello 12.00-15.00 MJK:n tiloissa Helsingissä ja verkossa. Helsingissä oli paikalla kaksitoista henkeä ja verkossa kaksi henkeä.

Posted 1768 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Avoimet paneelit -kohdassa TYYNE

Posted 1774 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Ammattinetti on työ- ja elinkeinoministeriön tuottama palvelu. Ammattinetissä esitellään ammattialoja, ammatteja, työtehtäviä ja työelämän kysymyksiä. Aineisto on tarkoitettu kaikille koulutusalaa tai ammattialaa jossain elämänsä vaiheessa valitseville kansalaisille, niin nuorille kuin aikuisille. Tarkoituksena on tukea itsenäistä päätöksentekoa tarjoamalla tietoa työelämästä. Aineisto on laadittu yhteistyössä eri alojen asiantuntijatahojen kanssa.

Posted 1774 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Tältä sivustolta saavat työnantajille apua opiskelijoiden rekrytoimiseen. Kannattaa tutustua erityisesti osaajatutkaan, josta näkee valmistuneiden todelliset työpaikat vs. mitä ovat opiskelleet.

Posted 1774 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Ammatillisen opetuksen uusia tuulia, erityisesti opetusteknologian soveltamiseen ja pedagogiseen kehittämiseen liittyvää.

Posted 1775 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Kosketusnäyttöihin liittyvää pedagogiikkaa, didaktiikkaa ja muuta oppimaailman asiaa

Posted 1775 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

”Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta”
Sisällys
1 Toimintaympäristö ........................................................................................................... 3
2 TTL ry:n tarkoitus ............................................................................................................ 6
2.1 Missio ...................................................................................................................... 6
2.2 Visio ........................................................................................................................ 7
2.3 Arvot ....................................................................................................................... 7
3 Arvolupaukset ................................................................................................................. 7
4 Strategiset tavoitteet........................................................................................................ 8
5 Strategian toteuttaminen / Hankkeet ja toiminta ............................................................... 10
5.1 Näkyvyyskamppanja................................................................................................ 11
5.2 Yhdistyksen tukipalvelut........................................................................................... 11
5.3 Jäsenmäärä nousuun ............................................................................................... 12
5.4 Kehitystoimenpiteet perustoiminnassa ....................................................................... 13
5.4.1 Osaamisen kehittäminen.................................................................................... 13
5.4.2 Tutkimustoiminta .............................................................................................. 13
5.4.3 Sertifiointi ........................................................................................................ 14
5.4.4 Kansainvälinen toiminta ..................................................................................... 14
5.4.5 Resurssit ja organisaatio .................................................................................... 14
5.4.6 Talous ja hallinto............................................................................................... 14

Posted 1791 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Ensimmäisten blogikirjoitusten otsikot:
Älä tee työtä rahasta
Miten ansaitset elantosi sillä, mitä juuri sinä haluat tehdä?
3 tapaa löytää innostava työpaikka
Näin toteutat lapsuudenunelmasi
Selvitä leikkihistoriasi
Kutsumuksellisen työn arvostamisesta

Posted 1791 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Industrial work clearly determined the tasks that had to be done. The machine and the ways to work with the machine were given. People served the machine. Workers did not need to be concerned and feel responsible for the results. They just did what they were told.

Knowledge work is very different. The first thing for a knowledge worker is to try to define what I am here for? What is my responsibility? What should I achieve? What should I do next? Key questions for a knowledge worker have to do with how to do things and what tools to use? This time, the machines, the tools, need to serve the worker. It is, in fact, a change from only following instructions to also writing the instructions.

Historians claim that the invention of the printing press led to a society of readers, not a society of writers despite the huge potential of the new technology. Access to the printing presses was a much, much harder and more expensive thing than the access to the books. Broadcasting systems like radio and television continued the same pattern. People were not active producers, but passive receivers.

Posted 1791 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Get a Life! -hankkeen jatkokaudella 2012–2013 keskitymme työelämäsimulaation ja ohjausmallien jatkokehittämiseen.
Jatkokauden tavoitteet on asetettu korkealle: kehitetyn ohjausmallin jämeröittäminen, työelämäsimulaation uudistaminen, niin teknisesti kuin sisällöllisesti, sekä kansainvälisyys.
Kevään 2012 aikana olemme järjestäneet Suomessa ja ulkomailla kansainvälisiä verstaita ja koulutustilai-suuksia, joissa on haettu uusia näkökulmia ohjaajilta ja opiskelijoilta. Kerätyn aineiston pohjalta simulaation taustaskenaarioita terävöitetään ja tuotetaan simulaatioon uusia tapahtumakortteja, jotka istuvat kansainvälistyvään työelämään. Get a Life! -työelämäsimulaation 2.0 versio käännetään myös kokonaan englanniksi.
Uusi versio Get a Life! -työelämäsimulaatiosta valmistuu keväällä 2013, ja se on opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien käytettävissä syksyllä 2013. Simulaatio toteutetaan avoimeen lähdekoodiin pohjautuen, joll-oin sitä on jatkossa mahdollista muokata erilaisten oppilaitosten ja käyttöympäristöjen tarpeisiin.

Posted 1791 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Katri Luukkaan blogi tulee kuvaamaan kuinka vanha työskentelykulttuuri nenäkkäin pidettävistä kokouksista on muuttumassa ei-synkronoiduksi ajasta ja paikasta riippumattomaksi online-offline- työskentelyksi. Tässä muutoksessa tulee keskeisenä olemaan yhteisöllisten online-offline-työskentelytaitojen kehittyminen. Tähän liittyen sopii toivoa, että vuorovaikutustaitojen osaaminen on nykyisin kohdallaan offline, sillä online-vuorovaikutustaitojen osaaminen onkin oma ja samalla myös vaativampi taitolaji. Online-parvien johtaminen ei myöskään ole taitona itsestäänselvyys. Se vaatii perinteiseen kokoustamisen työkulttuuriin tottuneilta johtajilta uudenlaisia työskentelytaitoja.

Sanotaan, että johtajat johtavat esimerkillään. Tähän sopii hyvin jatkaa, että johtajat johtavat esimerkillään myös online-työskentelyä sähköpostijohtamisesta kohti parvityöskentelyä. Tarkoitan parvityöskentelyllä sitä, että työyhteisöissä otetaan henkilöstön osaaminen tietoisemmin käyttöön hyödyntäen monipuolisesti online-työskentelyn mahdollisuuksia mm. sosiaalisessa intranetissä . Kun henkilöstö pääsee enemmän käyttämään osaamistaan parvityöskentelyssä mm. työyhteisöjen ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä, ongelmien ratkomisessa, toiminnan kehittämisessä ja uusien ideoiden tuottamisessa. Se motivoi enemmänkin työskentelemään oman työyhteisön kehittämisen eteen.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Oppaita ja julkaisuja
Oppaat
Tieteelliset julkaisut
Tieteelliset esitykset
Referee-käytännön läpikäyneet artikkelit
Muut tieteelliset julkaisut
Tutkimusraportit
Kirjat
Aiempia julkaisuja

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Tietopankkiin on koottu valikoidusti tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämistehtävien tueksi. Kaikki tietopankin ohjeet, pdf-julkaisut, verkkosivut ja -työkalut ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä työpaikalla.

Aineistoa voi selata aihealueittain tai hakusanoilla. Haussa -merkkiä voi käyttää jokerimerkkinä, jolloin esimerkiksi hakuehdolla "Työt" löytyy "Työterveys" ja "Työturvallisuus"

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Puo­les­ta­pu­hu­jat ko­ros­ta­vat kaik­kien hyö­tyä, vas­tus­ta­jat pel­kää­vät li­sä­työ­tä ja te­ki­jän­oi­keuk­sien pol­ke­mis­ta.
Opettajien kouluttaja Anne Ronkaan kurssimateriaaleista osa on ollut verkossa jo vuosia. Materiaalien jakamista puolustava Rongas työskentelee Suomen eOppimiskeskuksessa.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Olen tietotyöläinen, verkostojen nettikätilö, verkkoasiantuntija ja yhteisöllisen median kouluttaja. Teen palkkatyötä erilaisissa, lähinnä koulu- ja työelämään liittyvissä hankkeissa sekä yrittäjänä Kinda Oy:ssä. Tällä hetkellä teen kahta työtä kahdelle työnantajalle ja ensi kuusta lähtien neljää eri työtä kolmelle eri työnantajalle. Teen kahdeksatta vuotta etätyötä, jota kutsun nykyään lähityöksi.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Strategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Työelämän laadun myönteinen kehittyminen pohjaa viime kädessä korkeaan työllisyyteen ja riittävään työvoimaan. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. Työelämäämme pitää kehittää joustavin uudistuksin siihen suuntaan, että vahvistetaan mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina. Se tarkoittaa luottamuksen ja yhteistyön syventämistä, innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista, osaavan työvoiman sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Yhdeksän kuukautta on pitkä ja lyhyt aika. Se on pitkä aika odottaa konkreettisia toimenpiteitä. Se on lyhyt aika etsiä oleellisia vastauksia laajaan haasteeseen, jonka koko yhteiskunnan taloudellinen ja tekninen murros on asettanut. ICT 2015 -työryhmä on työskennellyt tuon yhdeksän kuukautta. Työryhmä on tarvinnut paljon lähtötietoa ja syötteitä. Niitä se on myös saanut, kiitos noin 250 henkilön, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä haasteen ratkaisemiseksi. Yhdeksän kuukautta on tuntunut lyhyeltä ajalta ymmärtää todella syvällisesti, mitkä ovat juuri niitä oleellisia toimenpiteitä, jotka pitää toteuttaa vuonna 2013, jotta muutosnopeus ja vaikuttavuus olisivat mahdollisimman suuria. Olemme karsineet raportista toimenpiteitä, joiden aika tulee kenties myöhemmin. Olemme voineet karsia myös toimenpiteitä, joiden pitäisi olla mukana jo tässä vaiheessa. Työryhmän näkemys nopeimpia tekoja vaativista asioista tiivistyy 21 polkuun, jotka tämä raportti esittelee. Työryhmän loppuraportti on kuitenkin vasta alkulaukaus tekemiselle. Kyseessä on enemmän prosessi kuin projekti. Prosessissa ohjakset ottaa valtioneuvoston ICT-asiantuntijaryhmä, joka vauhdittaa toimenpiteitä ja ehdottaa uusia. Ehdotetuille toimenpiteille on etsitty myös vastuutaho, joka on valmis viemään ehdotuksen käytäntöön. Näin varmistetaan, että toimenpiteillä on koti. Kun asiantuntijatyöryhmä perustetaan, avataan myös kotisivu kommentteja ja uusia ehdotuksia varten. Näin prosessista tulee oppiva, joustava ja itseään korjaava. Työryhmä on kirjoittanut raporttinsa niin, että lukija saa kokonaiskuvan lukemalla johdantoluvun 1 ”Tavoitteena Kitkaton Suomi” ja johtopäätösluvun 8 eli ”21 polkua Kitkattomaan Suomeen”. Luvussa 2 ja 3 kuvataan taloudellinen ympäristö ja kasvun haasteet sekä mahdollisuudet. Samoin kuvataan vetovoimatekijät, jotka kannustavat yrityksiä investoimaan juuri Suomeen. Työryhmän ehdottamista toimenpiteistä kertovissa luvuissa 4-7 olemme kuvanneet toimenpiteisiin liittyvät keskeiset taustatekijät, toimenpiteet ja mahdollisimman tarkan toteutuksesta vastaavan tahon. Ehdotusten joukossa on monenkokoisia hankkeita. Käänne nousuun vaatii monimuotoisia tekoja, joista pienetkin ovat tärkeitä. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä merkittävän haasteen ratkaisemiseksi. Erityisen intensiivisesti työssä on ollut mukana sihteeristö ja elintärkeä kontribuutio on saatu työlle asetetulta ohjausryhmältä.
13.1.2013
Pekka Ala-Pietilä
ICT 2015 -työryhmän puheenjohtaja

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

One of the dirty secrets about MOOCs — massive open online courses — is that they are not very effective, at least if you measure effectiveness in terms of completion rates.

If as few as 20 percent of students finishing an online course is considered a wild success and 10 percent and lower is standard, then it would appear that MOOCs are still more of a hobby than a viable alternative to traditional classroom education.

Backers reason that the law of large numbers argues in favor of the online courses that have rapidly come to be seen as the vehicle for the Internet’s next big disruption — colleges. If 100,000 students take a free online course and only 5,000 complete it, that is still a significant number.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Ajatusharjoituksia siitä, miten ihmiset näkyvät toimijoina organisaatioiden sivuilla

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

In fifty years, if not much sooner, half of the roughly 4,500 colleges and universities now operating in the United States will have ceased to exist. The technology driving this change is already at work, and nothing can stop it. The future looks like this: Access to college-level education will be free for everyone; the residential college campus will become largely obsolete; tens of thousands of professors will lose their jobs; the bachelor’s degree will become increasingly irrelevant; and ten years from now Harvard will enroll ten million students.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Close the gap between the no-frills learning that too often happens in-school and the interactive, hands-on learning that usually takes place out of school. Take advantage of the Internet’s ability to help youth develop knowledge, expertise, skills and important new literacies. Use digital technology to combat the increasing reality of the haves and have-nots in education.

Those are among a series of recommendations outlined in a new report released today by the Connected Learning Research Network, an interdisciplinary research network dedicated to reimagining learning for the 21st century.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Everybody seems to “know” that the only way a worker can produce more and be more productive is by working longer hours or by working harder.

This has led to the view that the key management responsibility is for the performance of the people. This, however, is too narrow a definition. The way we should think today is that the key responsibility is for the application and performance of knowledge.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Few figures in the history of management have had a greater impact than Frederick Winslow Taylor. The irony is that there have also been few who have been so greatly misunderstood and so gravely misquoted.

Posted 1795 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Welcome to my web/blog! With both Finnish & English content - I hope it is not too confusing. Remember, parallel is the new serial.

Posted 1802 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Kutsumuksesi on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet.

Huipputekijäksi voi tulla kuka tahansa, joka on valmis tekemään 10 000 tuntia työtä tavoitteen eteen.

Työnhaku on työttömän kokopäivätyö.

Työ vie puolet aikuisen ihmisen valveillaoloajasta, mutta kutsumustyö voi olla yksi elämän suurista rakkaustarinoista. ”Sen oikean” löytämiseksi kannattaa siis nähdä vaivaa. Kuten Lauri Järvilehto muistuttaa: kaikki työurallasi tähän asti tapahtunut on kasvattanut sinua löytämään kutsumustyösi.

Upeaa työtä -kirja antaa uskoa oman alan ja uran löytymiseen ja valaa luottamusta omiin mahdollisuuksiin. Työttömyyden piinaamalle ja työssään loppuun kärähtäneelle Järvilehto tarjoilee suorastaan lohdullista lukemista.

Loistavia käytännön ohjeita voi soveltaa koulutusvalintoja tehdessä ja uravalintoja haarukoidessa. Tie kutsumustyöhön ei aina ole suora, mutta käyntejä sivupoluilla kannattaa kutsua kokemuksiksi.

Posted 1802 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Työntekijältä kuluu viikoittain sähköpostien lukemiseen ja kirjoittamiseen pahimmillaan puolet työajasta, väittää ranskalaisen it-jätin selvitys.

It-palveluyhtiö Atoksen selvitysten mukaan yritysten työntekijät käyttävät sähköposteihin viikoittain 5-20 tuntia. Sähköpostien suodattimista huolimatta 18 prosenttia kaikesta sähköpostiliikenteestä on edelleen roskapostia.

Ranskalaisyhtiön mielestä sähköposti nähdään myös työstressin aiheuttajana. Atoksen työntekijöistä lähes 80 prosenttia kokee, että sähköpostia tulee liikaa, sen lukeminen vie liian paljon aikaa ja keskeyttää muun työskentelyn.

Tämä oli Atoksen työntekojen sujumiselle liikaa, joten yhtiö käynnisti viime vuonna hankkeen, jonka tavoitteena on luopua sisäisestä sähköpostista vuoteen 2014 mennessä. Muun muassa yhteisötyökaluja kauppaava yhtiö aikoo korvata sähköpostin sosiaalisen median yritysratkaisuin.

Suomessa Atos on tunnettu Helsingin kaupungin uuden taloushallinnon tietojärjestelmän toteuttajana, jonka tökkimisen takia ainakin 300 000 laskun lähettäminen myöhästyi keväällä.

Atos työllistää 74 000 ihmistä 48 maassa.

Posted 1803 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Avoimet oppikirjailijat kannustavat kollegoitaan avaamaan pöytälaatikkonsa kaikkien iloksi. Avoimet oppimateriaalit ry auttaa mielellään kirjojen julkaisemisessa ja levittämisessä kaikkien hyötykäyttöön.

Posted 1803 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Päivän sana on nyt monialaosaaminen. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan tutkinnon osia muista tutkinnoista. Sellaisia kokonaisuuksia, joista on hyötyä omalla ammattialalla. Laura Haaparanta oli yksi kolmesta rohkeasta lähihoitajaopiskelijasta, jotka valitsivat kotityö- ja puhdistuspalvelualaan kuuluvan ylläpitosiivouksen koulutusjakson.

Pietarin Pirtti ja sen henkilökunta saa Lauralta kiitosta. ”Se oli ihan älyttömän mukava työssäoppimispaikka, jossa työkaverit oli kivoja. Siinä se siivouskin siten meni”, hymyilee Laura.

Laura valmistuu keväällä lähihoitajaksi suuntautumisena lapset ja nuoret. Sen jälkeen suunnitelmissa on tehdä ainakin vähän aikaa töitä. Sitten ei tiedä. Sairaanhoitajan jatko-opinnot kiinnostavat, mutta aika näyttää. Ainakin Laura osaa sitten hoitaa ja puhdistaa, mikä on lyömätön yhdistelmä hoiva-alalla.

Posted 1803 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Akatemian hallitus nimesi vuonna 2011 oppimisen ja osaamisen mediayhteiskunnassa yhdeksi yhteiskunnan ja ihmiskunnan suurista haasteista.

Oppimisen, tietämisen ja osaamisen edellytykset ja lähteet ovat voimakkaassa muutoksessa yhteiskunnissa, jotka ottavat käyttöön uusia viestintävälineitä. Viestinnän ja kulttuurin uudet muodot muokkaavat ihmisten toimintatapoja ennennäkemättömällä vauhdilla. Erityisesti nuorten maailmassa uudet mediavälitteiset vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollisuudet samaan aikaan sekä vahvistavat tiettyjä osaamisen alueita että heikentävät toisia.

Toistaiseksi on vasta vähän tietoa siitä, kuinka syvällisesti tämä vaikuttaa ihmisten kognitiivisiin kykyihin, maailmankuvaan ja sitä kautta koko yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnan perusedellytyksiin. Kysymyksenasettelut koskettavat muun muassa aivojen toimintaa, oppimisen edellytyksiä, viestinnän välineitä ja sisältöjä, kulttuuristen arvojen muuttumista, sosiaalisten ryhmittymien syntymistä ja informaatioteknologian mahdollisuuksia.

Ohjelma liittyy myös muihin edellä mainittuihin suuriin haasteisiin, erityisesti kulttuurien vuoropuheluun, terveeseen arkeen, väestön ikääntymiseen ja toimijuuden tukemiseen.

Posted 1805 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Ohje on tarkoitettu työpaikkaohjaajien kouluttajien käyttöön. Kyseessä on suositus, ei määräys. Opetushallitus suosittelee, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaajana toimiva voisi osallistua työpaikkaohjaajien koulutukseen. Työpaikkaohjaajakoulutus edistää työelämässä toimivien valmiuksia toimia ohjaajina ja kehittää työtään. Koulutus soveltuu sekä työpaikkaohjaajien että oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien kouluttamiseen.

Posted 1805 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Asiantuntijapaneelit ovat olennainen osa Työelämä oppimisympäristönä eli TYYNE-hankkeen osallistavaa, avointa ja monipuoliseen asiantuntemukseen perustuvaa työtapaa. Asiantuntijapaneeleilla ja delfoi-kyselyllä (kaksikierroksinen delfoi) luodaan perustaa monialaisten, työpaikan tai koulutusorganisaation rajat ylittävien, joustavien ja ei-paikkasidonnaisten yhteisöllisen oppimisen ja tekemisen toimintatapojen ja -mallien ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Ensimmäinen asiantuntijapaneeli (30.11.2012 Helsingissä ja verkossa) kartoitti ja dokumentoi keskeisiä trendejä työelämässä ja oppimisessa.

Posted 1812 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Verkko-tutor on tuotettu Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa (TYT). Sisältää mm. osion, jossa tarkastellaan, mitä uusilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan, minkälaiseen käsitykseen oppimisesta niiden käyttö perustuu, mitä tarkoitetaan avoimella oppimisella, mitkä ovat oppijan ja opettajan roolit, ja miten opetusta voidaan organisoida monella tavalla. Dokumentin ensimmäinen versio on asennettu verkkoon 29.7.1996. Sisältöosioita on päivitetty epäsäännöllisen säännöllisesti ensimmäisen version jälkeen. Testit uusittu 10.4.2004. Verkkopedagogiikka-osio uusittu kokonaan 25.1.2005.

Posted 1824 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

Leino, Olavi
Oppisopimusopiskelijan oppimisen henkilökohtaistaminen
ja oppimismahdollisuudet työpaikalla
Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2011, 104 sivua
Publications of the University of Eastern Finland.
Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 20
ISBN: 978-952-61-0592-5 (nid.)
ISSNL: 1798-5625
ISSN: 1798-5625
ISBN: 978-952-61-0593-2 (PDF)
ISSNL: 1798-5625
ISSN: 1798-5633

Posted 1830 days ago by Pauliina Mäkelä | View Bookmark Page

kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittämisestä
Ensimmäinen osa käsittelee Metropolian uuden digitaalisen viestinän opetusuudistusta ja toinen osa :HSPACE-hankkeen koordinoimia Metropolian muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien yhteiskursseja. Hankkeessa opiskelijat ideoivat ja suunnittelivat uudenlaisia tuote-, tila- ja toimintakonsepteja kouluihin. Suunnittelukohteina olivat Vuosaaren peruskoulu ja Metropolian tilat

Posted 1845 days ago by Anonymous | View Bookmark Page

Juha Herkman & Eliisa Vainikka
LUKEMISEN TAVAT
Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella

Copyright ©2012 Tampere University Press ja tekijät
1. JOHDANTO .................................................................. 9
Kustannusala murroksessa ............................................... 13
Muuttuvat mediasukupolvet ........................................... 22
Mediaympäristön muutos ja ”uusi” lukeminen ............... 27
Lukemistutkimuksia meillä ja muualla ............................ 30
2. LUKUTAITO, LUKEMINEN JA YHTEISÖLLISYYS ... 35
Lukeminen sosiokulttuurisena taitona ............................. 37
Multimodaaliset tekstit ................................................... 40
Lukeminen sosiaalisena toimintana ................................. 43
Yhteisö ja yhteisöllisyys ................................................... 47
Postmoderni yhteisön katoaminen .................................. 49
Verkkoyhteisöt tai virtuaaliset yhteisöt ............................ 53
Yhteisöllisyyden monet ulottuvuudet .............................. 56
Uudet lukemisen tavat ja yhteisöt ................................... 59
3. LUKEMISEN TAVAT ..................................................... 63
Internet suosituin media ................................................. 67
Painotuotteita arvostetaan ............................................... 73
Suosikkikirjat muuttuneet ............................................... 77
Pelaaminen jakaa porukkaa ............................................. 80
Elämäntilanne määrittää mediankäyttöä ja lukemista ...... 82
Mistä luettava hankitaan? ................................................ 85
Painetut ja sähköiset tekstit ............................................. 87
Lukemiseen sosiaalistuminen .......................................... 94

Posted 1860 days ago by Titi Tamminen | View Bookmark Page
Labels: lukeminen
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File TYYNE-kirjallisuuskatsaus_Ama_2013_… 712 kB Pauliina Mäkelä Jan 24, 2013
  • None
Kirjallisuuskatsaus

Sivukartta