Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TekesOPPY: Kehikko-selvitys


Tavoitteena listata oppimisen kokeilu ja kehittämisympäristöt (= OKKY), määritellä OKKY-käsitettä sekä antaa suosituksia tulevaisuutta varten. Voit ilmoittaa tuntemasi OKKYn lomakkeella . Tämän wikin listauksesta voit tarkistaa, onko oma tai tuntemasi OKKY jo listattu.

Mikä on oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristö OKKY?

Oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöt -käsite ymmärretään monella tavalla. Rinnakkaisia ilmaisuja ovat test bed ja living lab (ks. Living Lab -sanasto). Tässä yhteydessä  oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöllä käsitetään ympäristöjä, joissa tapahtuu oppimista ja siihen liittyvää kehitystoimintaa. Mukana voi olla esimerkiksi tutkimusta, testausta tai tuotekehittelyä.

Ollakseen OKKY, toiminnan pitää olla jollakin tavoin avointa. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi yrityksen toiminta, kehityshanke, yhteenliittymä tai yhteistyöverkosto, joka on avattu avoimeksi. Yksittäiset kokeilut tai suljetut hankkeet eivät kuulu tässä tarkoitettuihin oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöihin. Ympäristö voi olla fyysinen tai virtuaalinen. Toimintaa leimaa pitkäjänteisyys. Sitä on kuvailtu, mallinnettu ja tehty eri tavoin näkyväksi.

Avoimia oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöjä on vähän. Kehikko-selvityksen aikana muodostettiin arviointimatriisi, jolla voidaan tietyillä kriteereillä arvioida OKKY:n ulottuvuuksia. Kaikki matriisiin valitut kriteerit täyttäviä OKKY:ja näyttäisi olevan melko vähän. Suljettuun kehittämistoimintaan ohjaavat sekä rahoitusmuodot, toimijoiden välinen kilpailuasetelma että vallitseva toimintakulttuuri.

OKKYjen piirteitä

Selvitystyössä luotiin kriteeristöä, jolla voidaan arvioida oppimisen kehittämis- ja kokeiluympäristöjä. Tuotosta saa muokata ja soveltaa omiin tarpeisiin. Se on julkaistu lisenssillä CC BY.

TAUSTATIEDOT

1. Veturiorganisaatiot
2. Yhteyshenkilöt
3. Kuvaus muutamalla lauseella
4. Verkkolinkit
5. Toiminnan tila: 1) päättynyt, 2) käynnissä, 3) suunnitteilla
6. Okkyn luonne: 1)  jatkuva prosessi, 2) yksittäinen hanke, 3) yksittäinen hanke osana laajempaa pitkäkestoista prosessia
7. Toimintatapa: erityispiirteet, sanallinen kuvaus

LUOKITTELUKRITEEREITÄ

Arviointikriteereistä rakennetaan arviointimatriisi. Voit tulostaa omaan käyttöösi arviointimatriisin.

26.8.2010 arviointimatriisi näyttää tältä:

Toimija = OKKYn virallinen osapuoli

ARVOTTAVAT ASTEIKOT

1 = vähän

2 = jonkin verran

3 = kohtalaisesti

4 = melko paljon/hyvin

5 = paljon/hyvin

N/A = ei sovellu

? = ei tietoa

1. Toimijaverkosto

yksittäinen toimija

muutaman toimijan yhteenliittymä tms.

useiden toimijoiden verkosto/ryhmä, kymmeniä osallistujia

avoin, laaja verkosto/ryhmä, yli sata osallistujaa

useita avoimia verkostoja/ryhmiä, jotka liittyvät toisiinsa, satoja osallistujia

 

 

2. Todennetut hyödyt (hyöty verrattuna panoksiin, verrattuna tilanteeseen ettei OKKYa olisi)

Ei mitään hyötyä, jopa hukattu resursseja

Hyödyllisyys epäselvää

Hyödyttänyt toimijoita ja muita, tuotto/panos -suhde ~1:1

Koettu selvästi hyödylliseksi (esim. tuottaa rahaa tai säästää aikaa, tms. hyötyä toimijoille)

Huomattavan hyödyllinen, jopa suunniteltua hyödyllisempi

jos hanke vasta alkamassa / juuri alkanut

 

3. Levitys ja monistettavuus

malli on erityistapaus, jota ei voida muualla hyödyntää

toimintaa ei ole dokumentoitu

toiminta dokumentoitu, mahdollisuus levittämiseen on

toimintamalli otettu muualla käyttöön

toimintamallia hyödynnetään laajasti ja kansainvälisesti

- “ -

 

4. Vaikutukset toimintakulttuuriin (voidaan arvioida pitkään jatkuneista ja päättyneistä)

Vaikutus ollut yksittäisen toimijan oman työn kehittämistä

Lyhytaikaisia vaikutuksia vähintään kahdella mukana olevalla toimijalla

Pysyviä vaikutuksia vähintään kahdella mukana olevalla toimijalla

Toiminta siirtynyt osaksi toimijoiden pysyvää toimintaa

Toiminta on pysyvää ja sillä on myös toimijoita laajemmin todettuja vaikutuksia

- “ -

 

5. Mallintamisen / konseptoinnin / tuotteistamisen vaihe

Luonnosvaiheessa

Alustavaa mallintamista, mm. prosessien kuvailua

Toimintamalli käytössä, peruskonseptointi tehty

Prototyyppejä / testattuja konsepteja / toimintamalli kokeilusta käytäntöön

Kaupallinen tuotteistaminen / avoimesti leviävä käytäntö

jos hanke vasta alkanut tai jos toimintaa ei ole mallinnettu lainkaan (kohta 3 arvolla 1-2)

 

6. Tulosten avoimuus (julkinen tarkoittaa näkyvää, avoin uudelleenhyödynnettävää, esim. CC-lisenssi)

täysin suljettu

osa tuotoksista julkistettuja

kaikki tuotokset julkisesti verkossa

kaikki tuotokset CC-lisenssillä julkaistuja

kaikki tuotokset CC-lisenssillä julkaistuja, hyödyntämisen, yhteiskirjoittamisen, -tuottamisen ja osallistumisen mahdollisuus

 

 

7. Toiminnan läpinäkyvyys

Ei dokumentoitu

Tiedotteita ja julkaisuja

Osa prosesseista avattu

Valtaosa toiminnasta avattu

Toiminta tapahtuu avoimesti

 

 

8. Kansainväliset yhteydet, kansainvälisyys

Ei kansainvälisiä yhteyksiä

Pienimuotoista kansainvälistä osallistumista, mukana kv-verkostoissa

Jatkuvat kansainväliset yhteydet, painopiste kotimaassa

Kansainväliset yhteydet oleellinen osa toimintaa

Toiminta on täysin kansainvälistä

 

 

9. Uutuus

Ei uutuusarvoa

Paikallisesti uutta toimintaa

Omalla alallaan Suomen mittakaavassa uutta

Suomessa ei muita vastaavia

Kansainvälisesti uusimuotoista toimintaa

 

 

KUVAILEVAT ASTEIKOT

A

B

C

D

E

1. OKKYyn liittyvä tutkimustoiminta

Käytännöllinen, ongelmalähtöinen

Teorialähtöinen, mutta käytäntöön suuntautunut

Teoreettinen, tutkimuksellinen

Teoreettinen ja soveltava, esim. design-tutkimus

 

2. Ansaintalogiikka

Ei tähtää liiketoimintaan, ansaintalogiikkaa ei ole mietitty (mm. tukitoiminto, tutkimustoimintaa)

Omarahoituksen hankkiminen, voittoa tavoittelematon (mm. hanketoiminnassa)

Toiminnan jatkuvuuden varmistava ansaintalogiikka

Kaupallistaminen ja liiketoimintamallin kehittäminen keskeisenä tavoitteena

Toimiva liiketoimintamalli, tuotteistettu kaupallinen tuote

3. Toimiala / tieteenala

Tapahtuu yhden toimialan / tieteenalan sisällä

Yhdistää useita toimialoja / monitieteinen

 

 

 

Lisätiedoilla voi täydentää. Arvioitavat kohteet eivät ole yhteismitallisia, mikä on tärkeää ottaa huomioon kokonaisarviossa.

Voit antaa palautetta lomakkeella http://tinyurl.com/3xj4bs5

Labels
  • None