Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 
Ari-Matti Auvinen

Työelämä oppimisympäristönä -hankkeen tarkennettu työsuunnitelma

Työelämä oppimisympäristönä on kuuden kuukauden mittainen Euroopan sosiaalirahaston erillisellä projektirahoituksella toteutettava selvityshanke. Selvityshankkeen ajaksi on rahoittajan kanssa sovittu 01.10.2012 – 31.03.2013.

Tämän hankkeen taustalla on havainto, että suuri osa työssä oppimisesta tapahtuu perinteisen koulutuksen ulkopuolella. Tärkeiksi voimavaroiksi ovat muodostuneet mm. erilaiset käytänneyhteisöt, joissa eri organisaatioiden työntekijät jakavat mm. ammatillisia käytäntöjä. Vertaisryhmät ovat olennainen voimavara nykytyössä tuottaen ja jalostaen mm. wikejä ja muita yhteisötuotoksia. Myös eri ikäryhmien traditiot poikkeavat toisistaan – esimerkiksi diginatiivien nuorten uudet viestintätavat ja yhteisöllinen toiminta haastavat työssä oppimisen nykymuotoja. Tieto- ja mobiilitekniikan kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia liikkuvaan työhön ja työympäristöihin. Käyttäjät ovat sekä tiedon tuottajia että käyttäjiä, mikä muuttaa rooleja oppimisessakin.

Tämä hanke koostaa kirjallisuuskatsauksella ja esiselvityksellä tietämystä työssä ja työn ohessa tapahtuvan oppimisen ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksista muuttuvissa työympäristöissä ja liikkuvassa työssä. Kirjallisuuskatsauksella ja osallistavilla työtavoilla tuotetaan arvioitua ja validoitua tietämystä tulevista trendeistä ja kehityssuunnista. Hankkeen tarjoama kokonaisuus, jossa on yhdistetty nykyisen tietämyksen strukturoitu analysointi ja dokumentointi (kirjallisuuskatsaus) sekä kyseisen tietämyksen kriittinen tarkastelu ja sen perusteella trendien hahmotus (asiantuntijapaneelit ja delfoi-kyselyt) antavat perustan monialaisten, työpaikan tai koulutusorganisaation rajat ylittävien, joustavien ja ei-paikkasidonnaisten yhteisöllisen oppimisen ja tekemisen toimintatapojen ja -mallien ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen tausta

Hankkeen työvaiheet ja työvaiheiden sisältö

Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää keskeistä työmuotoa. Nämä ovat a) kirjallinen taustaselvitystyö (ns. desk research), b) kolme kertaa kokoontuva asiantuntijapaneeli sekä c) alan asiantuntijoille suunnattava delfoi-työskentely (kaksi kierrosta). Nämä työvaiheet johtavat kahteen toisiinsa liittyvään hankkeen varsinaiseen tulokseen eli alan kirjallisuuskatsaukseen sekä varsinaiseen selvitykseen. Yhteisöllisellä toimintatavalla (asiantuntijapaneelit, erilaisten osallistavien työtapojen käyttäminen hankkeen toteutuksessa) voidaan myös varmistaa, että erilaiset näkökulmat ja intressit tulevat hankkeessa edustetuiksi.

Kirjallisuuskatsaus perustuu julkaistulla koti- ja ulkomaiselle tutkimustiedolle (m.l. eri keskeisten hankkeiden ja projektien tuottaman tietämyksen) sekä hyviä käytäntöjen ja mallien (erilaiset käytännönläheiset caset) dokumentoinnille.

Asiantuntijapaneeleihin kutsutaan mukaan yhdessä ohjausryhmän kanssa nimetyt edustajat eri toimijaorganisaatioista, mutta niiden luonne pidetään avoimena myös muille kiinnostuneille osanottajille (esimerkiksi Suomen eOppimiskeskuksen yhteisöjäsenille). Asiantuntijapaneelien työskentely rytmitetään taustaselvitystyön kanssa ja kunkin paneelin dokumentoidut tuotokset linkitetään muuhun tehtävään työhön. Projektin kaikki aineisto (m.l. hankkeen työsuunnitelma, asiantuntijapaneelien työmuistiot, julkaistavat luonnokset kirjallisuuskatsauksesta jne.) julkaistaan avoimesti (yhdessä tilaajan kanssa sovittavalla tavalla) erilaisilla sosiaalisen median välineillä - esimerkiksi Suomen eOppimiskeskuksen wikissä. Tämän tarkoituksena on antaa mahdollisuus laajaan osallistumiseen eri toimijoille.

Hankkeen aikana toteutetaan neljä asiantuntijapaneelia, joilla kullakin on oma selkeä teemansa.

Asiantuntijapaneelien alustavat aiheet ovat:
- keskeisten nykyisten kehityssuuntien kuvaus työelämästä oppimisympäristönä
- kirjallisuuskatsauksen tulosten validointi
- selvityksen (m.l. delfoi-tulosten esittäminen) validointi.

Delfoi-menetelmä on asiantuntijamenetelmä, jota on käytetty laajasti tulevaisuudentutkimuksessa. Delfoi-menetelmässä kuullaan tässä hankkeessa kahdella toisiaan täydentävällä kyselykierroksella alan asiantuntijoita. Delfoi-menetelmän keskeisenä sisältönä on asiantuntijoiden tekemä eri kehityssuuntien ja trendien arviointi ja asiantuntijoiden keskinäinen rakentava argumentointi. Näin hyvin rakennettu kahden kierroksen delfoi-kysely antaa tärkeää tietämystä tulevaisuuden työelämän tarpeista.

Selvitystyön varsinainen raportti perustuu edellä kuvattuihin työvaiheisiin.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu jaksottuu kuuden kuukauden ajalla lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun.

Yksilöidympi aikataulu hankkeelle on seuraava:

Vuosi 2012

lokakuu

- kirjallisuuskatsauksen kriteeristön kehitys ja kirjallisuuskatsauksen aloittaminen
- asiantuntijapaneelityön valmistelu

marraskuu

- kirjallisuuskatsauksen jatkaminen
- ensimmäinen asiantuntijapaneeli (keskeisten nykyisten kehityssuuntien kuvaus työelämästä
oppimisympäristönä)

joulukuu

- kirjallisuuskatsauksen jatkaminen
- delfoin valmistelu

2013

tammikuu

- delfoin I kierros
- toinen asiantuntijapaneeli (kirjallisuuskatsauksen tulosten validointi) 

helmikuu

- delfoin II kierros
- selvityksen kirjoittamistyö

maaliskuu

- kolmas asiantuntijapaneeli (selvityksen sisällön validointi)
- selvityksen viimeistely
- kirjallisuuskatsauksen ja selvityksen julkaisu
- julkaisupaneeli.

Hankkeen toimijat ja työntekijät

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena, jonka vastuullisena toteuttajana on Suomen eOppimiskeskus ry. Muina hankkeen partnereina toimivat Aalto-yliopisto (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä), Hämeen ammattikorkeakoulu ja Otavan opisto. Hankkeessa varsinaisesta selvitystyöstä kirjallisuuskatsauksineen ja osallistavine työmuotoineen vastaa Suomen eOppimiskeskus ry. Aalto-yliopiston työ painottuu asiantuntijapaneeleihin ja selvitysten johtopäätöksien tekemiseen. Hämeen ammattikorkeakoulun työ painottuu ammattikorkeakoulujen osaamisen liittämiseen hankkeen työhön sekä asiantuntijapaneelityöhön (erityisesti yritysnäkökulman vahvistamiseen). Otavan opisto työ painottuu delfoi-menetelmällä tapahtuvan työskentelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen aikana eri toimijoiden keskinäinen työnjako vastuineen ja resurssointeineen on seuraava:

Suomen eOppimiskeskus ry

- Titi Tamminen, hallinto ja raportointi, projektipäällikkö / 1 henkilötyökuukausi
- Ari-Matti Auvinen, kirjallisuuskatsauksen ja selvityksen kirjoitus, asiantuntijapaneelien
toteutus / 3 henkilötyökuukautta
- Pauliina Mäkelä, projektikoordinaatio ja asiantuntijapaneelien järjestelyt, tiedonhaut / 1,5
henkilötyökuukautta

Aalto-yliopisto

- Tarmo Toikkanen ja Teemu Leinonen, asiantuntijapaneelityöskentely, selvitysten
kommentointi ja laatiminen / yhteensä 1 henkilötyökuukausi

Hämeen ammattikorkeakoulu

- Sari Hanka ja Leena Vainio / asiantuntijapaneellityöskentely, yritysyhteistyö / yhteensä 1,7
henkilötyökuukautta

Otavan Opisto

- Jenni Linturi, delfoi-kyselyjen suunnittel, toteutus ja raportointi / 2 henkilötyökuukautta.

Sivukartta

Labels